Les 4. De transformatiefase

Een wetenswaardigheid: 
Een paradox is een ogenschijnlijk tegenstrijdige situatie omdat die tegen onze logica en intuïtie ingaat. Ogenschijnlijk, omdat de paradox meestal door een denkfout, een verkeerde redenering, onvoldoende bewustzijn of op basis van te weinig informatie, wordt veroorzaakt. Het oplossen van een paradox verloopt introvert. 

 Over de grootste Paradox van ons bestaan

Op aarde bestaan verschillende culturen, diverse maatschappijen en levensvormen. Deze verschillen veroorzaken de paradoxen van ons bestaan. Het inmiddels gerijpte ego kan deze paradoxen onder ogen zien, er vraagtekens bij plaatsen en op zoek gaan naar de echte antwoorden en oplossingen. Aan de vooravond van de transformatiefase voltrekken zich enkele gebeurtenissen of levenssituaties die als shockerend of als confronterende paradoxen ervaren worden en hierbij twee levensdomeinen raken. Welke twee van de twaalf levensdomeinen dat in je eigen situatie zijn, wordt door een speciale formule in het JR Levensscript™  berekend en verduidelijkt.
 
Deze transformatiefase is een periode van anderhalf jaar die zich, afhankelijk van je leeftijd, tussen het 37ste en 41ste  levensjaar voltrekt. De bedoeling is dat de beschermende schil rond je EGO wordt ‘gekraakt’. Van daaruit krijg je de kans weer bij je zielsbewustzijn uit te komen.

Deze fase kent drie minifasen:

  • De confrontatiefase waarin je van de shock en verwarring mag bekomen. Je voelt je onveilig.     
  • De verwerkingsfase waarin je leert begrijpen en bewust worden wat er gaande is. Je gaat de inzichten integreren in je bewustzijn. Dit is een introverte fase waarbij je de opgedane ervaring(en) verwerkt en doorleefd.
  • De integratiefase waarbij je de nodige stappen zet om zaken te klaren. Het geleerde wordt geïncarneerd in je systeem. Er ontstaat weer veiligheid . Een veiligheid die nodig is om weer op je zielsbewustzijn te vertrouwen.

Antwoorden liggen in het zielsbewustzijn.

Gaandeweg wordt namelijk ontdekt dat de antwoorden in het eigen universele zielsbewustzijn schuilgaan. Want wat universeel is, zijn de alom heersende wetmatigheden. Eenmaal goed geaard en geïntegreerd in de aardse systemen, gaan we ons geparkeerde universele zielsbewustzijn weer herinneren. We mogen ons daar dan weer van voren af aan mee leren verbinden. We leren vervolgens de universele wetmatigheden kennen en accepteren als bestaansvoorwaarden voor een zinvol leven. We leren dat we steeds meer thuiskomen bij onszelf, als we ons, door vallen en opstaan een levenswijze eigen leren maken die rekening houdt met de wetmatigheden van het leven. 

EGO herwaarderen

Dit is de fase waardoor je hoort dat mensen het ego veroordelen en zich weer voelen thuiskomen bij het innerlijk zielsbewustzijn. Mijns inziens mag er echter nooit voorbij gegaan worden aan de noodzakelijke landings- en aardingsfase van het EGO. Ben je EGO dankbaar en houdt ‘m in ere! Af en toe ben je blij er nog gebruik van te kunnen maken.

Opdracht

Wat zijn jouw EGO overlevingsmechanismen die jij jezelf hebt eigen gemaakt om geliefd te blijven en ‘je vege lijf te redden’ in bepaalde omstandigheden?
Probeer er liefdevol en vol respect naar te kijken. Bedank je EGO dat het je zo trouw blijft beschermen.
 
Tot zover les 4.
Doorgaan naar Les 5. De Experimentele Fase