Les 5. De experimentatiefase

In de loop van ons leven hebben we ontdekt dat op aarde verschillende culturen, diverse maatschappijen en levensvormen bestaan. Ieder met hun eigen regels en hun eigen structuren.
Waren er vroeger al dominante 3D structuren die de mens tot afhankelijkheid dwong zoals de kerken en religies ( Bv. 'hou de mensen dom en arm, dan zijn ze gewillige prooien') door de globalisering en ná de industrialisatie zijn er enkele dominante 3D structuren bijgekomen zoals de financiële structuren, de overheden, de farmacie en de voedingsmiddelenindustrie.
Het doel van deze structuren is hun bestaansrecht claimen zodat een kleine groep mensen in de wereld hier maximaal profijt van heeft. Ten koste van de meerderheid die geknecht, gemanipuleerd en ontmenselijkt wordt en afgescheiden van hun natuurlijke oorsprong met de hogere, liefdevolle frequenties. Je beweegt voortdurend van de bewust hele Homo Sapiens naar de bewust afgescheiden Homo Economicus.

Meermaals met deze structuren geconfronteerd worden of erin gevangen zitten leidt tot voortdurende frequentieverlaging. In lage frequenties zijn mensen nu eenmaal gemakkelijk te manipuleren.
 
Terug in de natuur verhoogt je frequentie weer en word jij je weer bewust van je oorspronkelijke heelheid. De natuurlijke 3D ordening van bijvoorbeeld bomen, planten of rotsen wordt ook wel sacrale geometrie genoemd en helpt je weer in verbinding te brengen met je oorspronkelijke heelheid.
Het steeds bewegen in afgescheidenheid binnen de 3D structuren en de bewuste heelheid binnen de natuurlijke 3D ordening leidt tot inzichten in de aardse paradoxen en stelt je in staat om afgescheiden stukken in diepere lagen van je bewustzijn verder te helen.
 

Je bewust worden van overleven in afgescheidenheid binnen de 3D structuren.

Het inmiddels gerijpte ego ervaart deze paradoxen als zielsparadoxen en kan ze onder ogen zien, er vraagtekens bij plaatsen en op zoek gaan naar de antwoorden.

Wat zijn Zielsparadoxen?

In het Zenboeddhisme worden deze levensvragen, deze raadsels of opgaven ook wel KOANS genoemd. Komen we tot een bevredigend antwoord dan is het bewustzijn verrijkt en heb je weer een stukje van jezelf ontdekt. In de kwantummechanica spreken we van bewustzijnssprongen of kwantumsprong. Freud sprak van een A-HA erlebnis.

In het kort wordt hiermee bedoeld dat we geregeld voor levensopdrachten staan die we met onze ratio niet op kunnen lossen. De oplossing komt vaak als een flits uit ons innerlijk bewustzijn, een helder inzicht of een droom. Dan komen ratio, geest, hart, ziel en lichaam in één keer samen. Op deze momenten ervaar je ook een innerlijk gevoeld zéker weten. Dit noem ik dan intuïtie of het zielenweten. Je ziel heeft namelijk altijd het antwoord.

Herinner weer je eigen zielswijsheid

Noodzakelijk hiervoor is dat je universele bewustzijnskanaal open staat, zodat je met je innerlijke bron, je innerlijke zielswijsheid in verbinding staat. Hieruit komen de mooiste inzichten, de beste antwoorden en oplossingen voor een probleem. Hierdoor wordt gaandeweg ontdekt dat de oplossingen en antwoorden, voor welk vraagstuk dan ook, in het eigen universeel zielsbewustzijn schuil gaan. Want wat universeel is, zijn de alom heersende wetmatigheden. Eenmaal goed geaard, gaan we ons verdrongen universeel zielsbewustzijn weer herinneren en leren we ons ermee te verbinden.

Ontdek de weg naar innerlijke rust

We leren de universele wetmatigheden kennen en accepteren als bestaansvoorwaarden voor het leven. We komen steeds meer in balans als we ons, door vallen en opstaan, een levenswijze eigen leren maken die recht doet aan de universele wetmatigheden.We leren ons dus weer opnieuw te verbinden met onze ziel in relatie tot het universum. Dit kanaal hebben we altijd tot onze beschikking. Hoe zuiverder dit kanaal en hoe meer we onszelf hebben uitgezuiverd van onjuiste denkbeelden en overtuigingen, van destructieve cellulaire informatie in ons DNA en van negatieve patronen die ons gevangen houden, des te luider kunnen we de stem van onze ziel horen. We leren ons steeds beter te verbinden met de 3D ordening binnen de natuur en de natuurwetten en er komt innerlijke rust.

Risico’s worden troeven

Tot zover klinkt de beschrijving van deze fase erg perspectiefrijk. Dit is het ook. Echter er is ook een keerzijde. Je probeert met je zielservaringen te experimenteren binnen de systemen, levensvormen en relaties, waarbinnen jij jezelf jarenlang geaard hebt. Experimenteren betekent dat je ook weer opnieuw risico’s vanuit de ziel gaat lopen. Precies hetzelfde als toen je nog een kind was. Alleen nu heb je een gerijpt ego en voel jij jezelf wellicht wat minder kwetsbaar. Bij het lopen van de risico’s ga je bij weerstand vanuit je omgeving niet zo sterk meer onderuit. Je leert er met je zielsbewustzijn op te verhouden. Dit is de kern van de experimentele fase. Vertrouwd leren raken met het leven vanuit ziel versus je ego, wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Opdracht:    

Op welke momenten in je leven handel je vanuit je ziel en op welke momenten heb je de veiligheid van je ego nog nodig?

  • Welke lichaamssensatie voel je daarbij?
  • Welke gedachten komen er bij je op?
  • Welke herinneringen krijg je?
  • In welke dominante 3D structuren voel jij je gevangen?
  • Welke natuurlijke 3D ordening herken je?
  • Wat ervaar je daarbij?

Tot zover Les 5. Door naar Les 6. De Manifestatiefase